Mittwoch, 18.04.2018

Coaches Team Coaching

Birgitta Sand

Angebot: Karriere-Coaching, Berufswahl-Coaching, Bewerbungscoaching, Führungskräfte-Coaching, Job-Coaching, Business-Coaching, Personal-Coaching, Veränderungscoaching, Orientierungscoaching, Konflikt-Coaching, Beziehungscoaching, Systemisches Coaching, Einzel-Coaching, Team-Coaching, Gruppen-Coaching

Thomas Georgi

Angebot: Bewerbungscoaching, Beziehungscoaching, Business-Coaching, Einzel-Coaching, Gruppen-Coaching, Jugend-Coaching, Karriere-Coaching, Konflikt-Coaching, Life-Coaching, Organisationscoaching, Team-Coaching

Angebot: Führungskräftecoaching (Einstieg in die Führung), Business-Coaching, Karriere-Coaching, Einzel-Coaching, Gruppen-Coaching, Team-Coaching, Bewerbungscoaching

Angebot: Bewerbungscoaching, Berufswahl-Coaching, Business Coaching, Führungskräfte-Coaching, Job-Coaching, Karriere-Coaching, Konfliktcoaching, Orientierungscoaching, Personal Coaching, Studienwahl-Coaching, Systemisches Coaching, Team Coaching, Veränderungscoaching

Ulrike Bergmann

Angebot: Business-Coaching, Karriere-Coaching, Konflikt-Coaching, Bewerbungscoaching, Berufswahl-Coaching, Studienwahl-Coaching, Orientierungscoaching, Veränderungscoaching, Einzel-Coaching, Team-Coaching, Gruppen-Coaching

Ines Rosener

Angebot: Business Coaching, Führungskräftecoaching, Job-Coaching, Karriere-Coaching, Berufswahl-Coaching, Bewerbungscoaching, Orientierungscoaching, Personal-Coaching, Konflikt-Coaching, Systemisches Coaching, Einzel-Coaching, Team-Coaching, Gruppen-Coaching